Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Neweconomy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w WarszawieRozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

Regulamin określa:

1) zakres i zasady świadczenia usług przez Neweconomy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem strony internetowej www.neweconomy.pl oraz korzystania z tychże usług przez Usługobiorców;

2) warunki wykonywania tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym www.neweconomy.pl;

3) tryb zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług oraz postępowanie reklamacyjne.

§ 2.

Regulamin stosuje się do:

1) Neweconomy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000738818, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 49.000 zł, NIP: 5252755410, REGON: 380661052, zwanego dalej „Usługodawcą”;

2) osób chcących skorzystać z usług, o których mowa § 1 regulaminu;

3) osób korzystających z usług, o których mowa § 1 regulaminu, tj. Usługobiorców i Spółek.

§ 3.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) „usługodawca“ - oznacza Neweconomy Sp. z o.o., tj. podmiot opisany szczegółowo w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu;

2) „usługobiorca“ – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

3) „neweconomy.pl“ - serwis internetowy stanowiący własność Usługodawcy, za pomocą którego umożliwia on korzystanie z funkcjonalności serwisu;

4) „funkcjonalność” – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) polegająca na udostępnianiu:

- Usługobiorcy za pośrednictwem www.neweconomy.pl, odpłatnie bądź nieodpłatnie, wszystkich lub niektórych usług, tj.:

1. Wspomaganie procesu zakupu udziałów Spółek zarejestrowanych na portalu Neweconomy.pl
2. Wspomagania procesu przekazania dotacji Spółkom zarejestrowanym na portalu Neconomy.pl
3. Wspomaganie procesu zakupu w przedsprzedaży produktów Spółek zarejestrowanych na portalu Neweconomy.pl
4. notyfikacji typu „newsletter“ informujących o bieżącej aktywności www.neweconomy.pl, a także zawierających treści o charakterze promocyjnym czy reklamowym;
5. Umożliwienie Spółkom zarejestrowanym na portalu Neweconomy.pl przedstawienia za pośrednictwem www.neweconomy.pl  oferty kierowanej do Usługobiorców w zakresie o którym mowa w tiret 1 lit b-d;

5) „konto“ – udostępniona przez Usługodawcę dla Usługobiorcy/Spółki przestrzeń w www.neweconomy.pl umożliwiająca korzystanie ze wszystkich jej funkcjonalności, w tym wprowadzanie, przechowywanie, udostępnianie i edytowanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, loginu i hasła dostępu, a także zawierająca informacje o realizowanych/zrealizowanych inwestycjach za pośrednictwem serwisu, przekazanych za jego pośrednictwem dotacjach oraz dokonanych zakupach.

6) Spółka – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będąc zarejestrowanym użytkownikiem www.neweconomy.pl  oferuje Usługobiorcom za pośrednictwem www.neweconomy.pl możliwość zainwestowania w nią poprzez nabycie udziałów; możliwość udzielenia jej dotacji, bądź możliwość zakupu w przedsprzedaży produktów tejże Spółki.

Rozdział 2
Zasady wykonywania i zakres usługi objętej regulaminem.

§ 4.

1. Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczy usługę udostępniania do zapoznania się i korzystania z wszystkich lub niektórych funkcjonalności www.neweconomy.pl.

2. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności www.neweconomy.pl:
1) przez Usługobiorcę - wymaga aktywacji konta w serwisie Usługodawcy,
2) przez Spółkę - wymaga aktywacji konta w serwisie Usługodawcy oraz zawarcia umowy z Usługodawcą.

§ 5.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie:
a) systemów teleinformatycznych, przeglądarek internetowych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Usługobiorcy;
b) www.neweconomy.pl w przeglądarce internetowej niespełniającej wymagań opisanych w § 26.

§ 6.

1. Utworzenie konta w serwisie Usługodawcy stanowi rozpoczęcie korzystania z jego funkcjonalności i jest jednoznaczne z zawarciem umowy w ww. przedmiocie oraz pełną akceptacją przez Usługobiorcę/Spółkę treści Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy. Usunięcie konta stanowi rozwiązanie ww. Umowy.

2. Utworzenie konta wymaga podania loginu (indywidualizującego Usługobiorcę/Spółkę) oraz ustanowienia hasła. Skorzystanie z ofert oferowanych przez Spółki wymaga późniejszego podania danych osobowych, w tym imienia, nazwiska ,adresu , numeru Pesel (w przypadku przedsiębiorców – numeru NIP).

3. Portal www.neweconomy.pl umożliwia założenie dwóch rodzajów kont, konta Usługobiorcy i konta Spółki.

§ 7.

Na podstawie niniejszego regulaminu Usługobiorca/Spółka zobowiązuje się do:
1) korzystania z serwisu Usługodawcy jedynie w sposób przewidziany przez Usługodawcę;
2) powstrzymania się od działań zakłócających prawidłową pracę systemu komputerowego, serwerów i sieci Usługodawcy oraz zmierzających do zmiany treści i kształtu serwisu Usługodawcy;
3) nie publikowania w serwisie Usługodawcy żadnych treści mających charakter reklamowy czy promocyjny lub zachęcających do korzystania z jakichkolwiek produktów czy usług, poza możliwościami przewidzianymi dla Spółek, o których mowa w §3 pkt 4 tiret 1 lit. b-d;
4) nieinstalowania i niekorzystania z serwisu za pośrednictwem oprogramowania wykonującego czynności w zastępstwie usługobiorcy (tzw. Bot).

§ 8.

1. Usługobiorca/Spółka zobowiązany jest do korzystania z serwisu Usługodawcy w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, a także niniejszym regulaminem. Niedozwolone jest umieszczanie w serwisie Usługodawcy treści zawierających groźby, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, pornograficznych, a także dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy z jakiejkolwiek innej przyczyny.

2. Korzystanie przez Usługobiorcę/Spółkę z serwisu Usługodawcy w sposób sprzeczny z regulaminem stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia konta Usługobiorcy/Spółki dopuszczającego się naruszeń.

Rozdział 3
Prawa autorskie i pokrewne

§ 9.

Wszelkie treści znajdujące się w serwisie Usługodawcy, a także oprogramowanie, dźwięk, muzyka, reklamy, stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy lub Usługodawca uzyskał stosowne licencje i treści te nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, nie mogą być przedmiotem obrotu na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Rozdział 4
Funkcjonalności serwisu

§ 10

Usługodawca, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pomocą serwisu internetowego www.neweconomy.pl świadczy:

1) dla Usługobiorcy nieodpłatne usługi:
a) ocenę spółek za pomocą opinii ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych
b) umożliwienia kontaktu osób zainteresowanych zainwestowaniu w Spółkę, która poszukuje środków na rozwój, poprzez zakup udziałów tejże Spółki,
c) umożliwienia przekazania Spółce dotacji w formie udzielenia finansowania bez uzyskania żadnego świadczenia wzajemnego, poza uzyskaniem tytułu Mecenasa (Patrona),
d) umożliwienia zakupu w przedsprzedaży produktu, nad którego stworzeniem pracuje Spółka przed jego oficjalnym wprowadzeniem na rynek.

2) dla Spółki odpłatne usługi umożliwienia udostępnienia Usługobiorcom:
a) informacji w przedmiocie przyszłego objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki,
b) informacji o prowadzonej zbiórce, jej celu i działalności Spółki oraz możliwości nieodpłatnego przekazania na jej rzecz przez Usługobiorców środków pieniężnych w zamian za uzyskanie tytułu Mecenasa (Protektora),
c) przedsprzedaży produktu, nad którego stworzeniem pracuje Spółka przed jego oficjalnym wprowadzeniem na rynek.

Rozdział 5
Oferta Spółki

§ 11

1. Spółka, która korzysta z usługi o której mowa w § 10 pkt 2 lit. a, udostępnia ofertę przyszłego objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, która zawiera:
a) firmę Spółki, jej siedzibę, adres i nr KRS;
b) informację w przedmiocie:
• liczby wszystkich udziałów objętych ofertą i ich łącznej wartości,
• ceny jednego udziału,
• liczby udziałów udostępnionych do przyszłego objęcia dla Usługobiorców,
• liczby Inwestorów, którzy już przystąpili do inwestycji i udziałów przekazanych im do przyszłego objęcia,
c) krótki opis przedmiotu działalności oraz planów rozwoju, na które poszukuje finansowania;
d) opis dotychczasowej działalności; e) wskazanie dotychczasowych osiągnięć;
f) zamierzone cele związane z działalnością Spółki, w tym propozycje, pomysły, lub plany; g) określenie czasu trwania oferty.

2. Spółka może także w ofercie, o której mowa w ust. 1:
1) określić minimalną wartość udziałów, których objęcie przez Usługobiorców stanowi warunek konieczny późniejszego podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, że nie spełnienie powyższego warunku skutkować będzie rezygnacją Spółki z zamiaru podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i przekazania udziałów do objęcia Usługobiorcom;
2) zastrzec, że w przypadku zwiększonego zainteresowania ofertą może udostępnić Usługobiorcom możliwość przyszłego objęcia większej ilości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, na zasadach przez siebie określonych;
3) wskazać maksymalną liczbę udziałów udostępnionych do przyszłego objęcia przez jednego Usługobiorcę;
4) wskazać minimalną liczbę udziałów udostępnionych do przyszłego objęcia przez jednego Usługobiorcę;

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2. pkt 2, czas trwania oferty ulega wydłużeniu o wskazany przez Spółkę okres.

4. Cena, o której mowa w ust. 1. lit. b. tiret 2, obejmuje jedynie koszt samego udziału i nie zawiera kosztów dodatkowych związanych z objęciem udziałów w Spółce.

§ 12

Spółka, która korzysta z usługi o której mowa w § 10 pkt 2 lit. b, udostępnia ofertę obejmującą możliwość nieodpłatnego przekazania na jej rzecz przez Usługobiorców środków pieniężnych w zamian za uzyskanie tytułu Mecenasa (Protektora):
a) firmę Spółki, jej siedzibę, adres i nr KRS;
b) informację w przedmiocie: − minimalnej kwoty jednorazowej wpłaty, − liczby Usługobiorców, którzy już dokonali wpłat,
c) krótki opis przedmiotu działalności oraz projektu, którego finansowania poszukuje;
d) opis dotychczasowej działalności;
e) wskazanie dotychczasowych osiągnięć;
f) zamierzone cele związane z działalnością Spółki, w tym propozycje, pomysły, lub plany;
g) określenie czasu trwania oferty.

§ 13

1. Spółka, która korzysta z usługi o której mowa w § 10 pkt 2 lit. c, udostępnia ofertę zakupu w przedsprzedaży produktu, nad którego stworzeniem pracuje Spółka przed jego oficjalnym wprowadzeniem na rynek, która zawiera:
a) firmę Spółki, jej siedzibę, adres i nr KRS;
b) informację w przedmiocie: - ceny produktu w przedsprzedaży, - liczby Usługobiorców, którzy już dokonali wpłat,
c) krótki opis przedmiotu działalności;
d) szczegółowy opis oferowanego produktu;
e) opis dotychczasowej działalności;
f) wskazanie dotychczasowych osiągnięć;
g) zamierzone cele związane z działalnością Spółki, w tym propozycje, pomysły, lub plany;
h) określenie czasu trwania oferty;
i) określenie przewidywanego terminu dostarczenia produktu.

2. Spółka może także w ofercie, o której mowa w ust. 1 określić minimalną ilość egzemplarzy produktu, których zakup w przedsprzedaży przez Usługobiorców stanowi warunek konieczny sprzedaży oferowanego produktu. Nie spełnienie powyższego warunku skutkować będzie rezygnacją Spółki z zamiaru stworzenia produktu i dostarczenia do Usługobiorcom.

Rozdział 6
Ocena odpowiedniości Usługobiorcy

§ 14

1. Warunkiem koniecznym podjęcia przez Usługobiorcę inwestycji, o której mowa w § 10 pkt 1 lit. b, jest przystąpienie i zakończenie testu, który udostępniany jest mu przez Usługodawcę przed skorzystaniem z funkcjonalności Serwisu, i umożliwia przedstawienie Usługodawcy podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy Usługobiorcy o inwestowaniu, doświadczenia w zakupie udziałów i korzystaniu z uług podobnych do świadczonych przez Usługodawcę, jego sytuacji finansowej oraz celów finansowych.

2. Na podstawie wypełnionego testu Usługodawca udziela Usługobiorcy bezpłatnej oceny dotyczącej nabycia przez niego udziałów w danej Spółce, poprzez poinformowanie go, że:
1) dana inwestycja jest dla niego odpowiednia (ocena pozytywna);
2) dana inwestycja jest dla niego nieodpowiednia i Usługodawca zaleca mu rezygnację z jej wykonania (ocena negatywna).

3. Usługobiorca może pomimo otrzymania oceny negatywnej może zdecydować o przystąpieniu do niej.

4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ocenę tego, czy nabycie przez Usługobiorcę udziałów w danej Spółce jest dla niego odpowiednie w przypadku:
1) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych informacji;
2) niewypełnienia przez Usługobiorcę testu, o którym mowa w ust. 1 w części lub w całości.

Rozdział 7
Płatności

§ 15

1. Usługobiorcy, w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. b - d, udostępnione zostają dwie formy płatności:
1) wygenerowany przez Usługodawcę tradycyjny druk przelewu, który Usługobiorca może pobrać ze strony internetowej Usługodawcy;
2) za pośrednictwem serwisu dedykowanego płatnościom internetowym aktualnie dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy.

2. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Usługobiorca zostaje automatycznie przekierowany do witryny udostępniającej płatności internetowe.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym za trudności w dokonaniu płatności spowodowane przerwami technicznymi leżącymi po stronie operatora systemu płatności internetowej czy dokonaniem płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych przez bank Usługobiorcy, a także nie gwarantuje realizacji płatności w czasie rzeczywistym.


Rozdział 8
Korzystanie z ofert oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorcy oraz Spółki

§ 16

1. Podjęcie przez Usługobiorcę decyzji o przystąpieniu do inwestycji, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. b-d , rodzi po jego stronie obowiązek dokonania płatności, a także jest równoznaczne z zawarciem ze Spółką odpowiednio przedwstępnej umowy o przyszłe objęcie udziałów/ umowy darowizny/ umowy sprzedaży.

2. Usługodawca nie jest stroną umów, o których mowa w ust. 1. i nie gwarantuje, że Spółka przeniesie udziały na Usługobiorcę i dostarczy mu produkty oraz nie ponosi odpowiedzialności za przeniesienie udziałów przez Spółkę oraz niedostarczenie produktów.

§ 17

1. Po dokonaniu przez Inwestora zapłaty na poczet inwestycji, o której mowa § 10 pkt 1 lit. b, Spółka niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni, przesyła Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w celu założenia konta w serwisie Usługodawcy informację w przedmiocie:
1) potwierdzenia otrzymania płatności;
2) planowanego terminu spotkania wszystkich Usługobiorców którzy zainwestowali w daną Spółkę, podczas którego dojdzie do objęcia przez nich udziałów Spółki i przystąpienia do niej;
3) możliwości odstąpienia od osobistego stawiennictwa na spotkaniu, o którym mowa w pkt 2 i udzielenia pełnomocnictwa dokonania czynności objęcia udziałów i przystąpienia do Spółki.

2. W celu skorzystania z możliwości, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Spółka przesyła Usługobiorcy także wzór pełnomocnictwa do dokonania czynności objęcia udziałów i przystąpienia do Spółki.

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2, musi zostać udzielone przed dowolnie wybranym przez Usługobiorcę notariuszem i być nieodwołalne przez okres co najmniej 60 dni od dnia jego udzielenia, a następnie wysłane na wskazany przez Spółkę adres najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Koszty notarialnego udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3, a także koszt przeniesienia na Inwestora jego udziałów w Spółce ponosi Inwestor.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 nie są zawarte w cenie.

§ 18

1. Spółka jest zobowiązana do:
1) podwyższenia kapitału zakładowego najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia trwania oferty, o której mowa w § 11 ust. 1., chyba że nie ziści się warunek o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1;
2) poinformowania Usługobiorcę, najpóźniej na 30 dni przed, o ostatecznym terminie, miejscu i godzinie podwyższenia kapitału zakładowego, a także o notarialnych kosztach objęcia przez niego udziałów;
3) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego właściwemu sądowi rejestrowemu w terminie siedmiu dni od dnia podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do:
1) pokrycia kosztów notarialnych objęcia udziałów i przystąpienia do Spółki;
2) współpracy ze Spółką w wykonaniu praw przysługujących mu z tytułu objętych udziałów.

§ 19

1. Po dokonaniu przez Usługobiorcę na rzecz Spółki wpłaty dotacji, o której mowa § 10 pkt 1 lit. c, Spółka niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni, przesyła Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w celu założenia konta w serwisie Usługodawcy wiadomość zawierającą:
1) potwierdzenie wpłaty;
2) podziękowanie za objęcie jej działalności mecenatem;
3) informację o wysokości dokonanej wpłaty.

2. Spółka zobowiązana jest także do informowania Usługobiorcy przesyłając mu na adres poczty elektronicznej wiadomości o postępach w pracach nad projektem, który został przez niego objęty Mecenatem.

§ 20

1. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty na rzecz Spółki tytułem zakupu w przedsprzedaży produktu, o którym mowa § 10 pkt 1 lit. d Spółka niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni, przesyła Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w celu założenia konta w serwisie Usługodawcy wiadomość zawierającą potwierdzenie wpłaty.

2. Spółka zobowiązana jest do:
1) informowania Usługobiorcy przesyłając mu na adres poczty elektronicznej wiadomości o postępach w pracach nad stworzeniem produktu, na poczet którego zakupu dokonał on wpłaty;
2) udzielenia Usługobiorcy informacji, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia oferty, o której mowa w § 13, o nieprzekraczalnym terminie zakończenia prac nad produktem i jego dostarczenia Usługobiorcy.
3. Koszty dostarczenia produktu Usługobiorcy pokrywa Spółka.

Rozdział 9
Prawo odstąpienia i jego skutki

§ 21

1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni od dnia:
1) zawarcia umowy z Usługodawcą, o której mowa w § 6,
2) zawarcia ze Spółką przedwstępnej umowy o przyszłe objęcie udziałów,
3) zawarcia ze Spółką umowy darowizny, 4) otrzymania produktu w wyniku zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży tegoż produktu, odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.

2. Usługobiorca może także odstąpić od zawarcia ze Spółką:
1) umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli Spółka nie podwyższy kapitału zakładowego najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia trwania oferty;
2) umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli Spółka nie wyśle mu produktu w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 2.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umów, o których mowa w ust. 1, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę (w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub Spółkę ( w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2) o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy /Spółki.

4. Usługodawca i Spółka zobowiązani są do udostępnienia Usługobiorcy adresu e-mail na który można złożyć oświadczenie o odstąpieniu niezwłocznie po przystąpieniu przez niego do skorzystania z ofert, o których mowa w § 10 pkt 2.

5. Usługobiorca w celu wykonania prawa, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

§ 22

1. Spółka może odstąpić od umowy o przyszłe objęcie udziałów w terminie 14 dni od dnia zakończenia trwania oferty, jeżeli wartość udziałów przekazanych Usługobiorcom do przyszłego objęcia w ramach danej oferty nie przekroczy minimalnego progu w niej wskazanego, jeżeli Spółka w ofercie umieściła zastrzeżenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 regulaminu.

2. Spółka może także odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1. jeżeli Usługobiorca nie wyśle na wskazany przez Spółkę adres pełnomocnictwa do dokonania czynności objęcia udziałów i przystąpienia do Spółki najpóźniej do dnia spotkania, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i nie stawi się osobiście na tym spotkaniu bez podania przyczyny.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, Spółka powinna poinformować Usługobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy: − w przypadku o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zakończenia czasu trwania oferty, − w przypadku o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia spotkania.

§ 23

1. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umów, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 – 4, w przypadkach wskazanych w § 21 ust. 2 pkt 1 -2 , Spółka zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym Spółka otrzymała oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od ww. umów lub sama wykonała to prawo.

2. Zwrot płatności dokonywany jest na ten sam rachunek bankowy z którego dokonany został przelew przez Usługobiorcę, chyba że Usługobiorca przed dokonaniem przelewu poda inny rachunek bankowy.

3. Usługobiorca nie ponosi kosztów zwrotu, o którym mowa w ust. 2. Rozdział 10 Kary umowne

§ 24

1. W przypadku wykonania przez Usługobiorcę prawa odstąpienia od umów zawartych ze Spółką, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 - 2, Usługobiorcy przysługuje prawo do naliczenia Spółce kary umownej w wysokości 10 % kwoty uiszczonej przez niego tytułem zawarcia tych umów.

2. W przypadku wykonania przez Spółkę prawa odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą, zgodnie z § 22 ust. 2, Spółce przysługuje prawo do naliczenia Usługobiorcy kary umownej w wysokości 10 % kwoty uiszczonej przez niego tytułem zawarcia tych umów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Spółka ma prawo do potrącenia należności z tytułu kary umownej z kwoty uiszczonej przez Inwestora tytułem ceny. Rozdział 11 Kontakt z Usługodawcą oraz zasady i warunki wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji

§ 25

1. Usługobiorca/Spółka może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: info@neweconomy.pl lub w formie pisemnej pod adres ul. Neweconomy Sp. z o.o.  ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa.

2. Reklamacje w przedmiocie nieprawidłowego działania funkcjonalności serwisu Usługodawcy należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@neweconomy.pl lub pisemnie.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) nazwę przeglądarki internetowej, przy której użyciu wystąpił problem,
5) nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia Usługobiorcy, na którym wystąpił problem. Wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu „Informacje o telefonie” lub podobnym.
6) opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, funkcjonalności, której dotyczy problem.

4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

5. Dane osobowe Usługobiorców, przekazane zgodnie z ust. 2, podlegają ochronie opisanej w rozdziale 13. Rozdział 12 Dodatkowe informacje o usłudze.

§ 26

Celem skorzystania z usługi objętej Regulaminem Usługobiorca/Spółka zobowiązany jest to posiadania:
1) dostępu do sieci Internet;
2) konta poczty elektronicznej (e-mail) lub aktywnego konta w serwisie Facebook;
3) przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookies.

§ 27

Usługodawca udostępnia niniejszy regulamin w serwisie w zakładce „Regulamin” pod adresem strony internetowej www.neweconomy.pl oraz umożliwia utrwalenia jego treści w postaci pliku tekstowego lub za pomocą wydruku.

Rozdział 13
Ochrona danych osobowych

§ 28

1. Usługodawca stosuje odpowiednie do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Usługobiorców , w celu ochrony danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz powtórnym przetwarzaniem.

2. Dane osobowe Usługobiorców podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jest Usługodawca.

3. Każdy Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych usługodawcy. Rozdział 14 Postanowienia przejściowe i końcowe

Rozdział 14
Spółki w budowie

§ 29

1. Osoba fizyczna może zarejestrować Spółkę i oferować usługi zdefiniowane w Regulaminie.

2. W przypadku, kiedy osobą rejestrującą Spółkę jest osoba fizyczna planująca budować przedsiębiorstwo w oparciu o planowaną sprzedaż udziałów, wsparcie i przedsprzedaż produktów, przekazane środki finansowe wypłacone zostają dopiero po rejestracji Spółki i przechowywane są na koncie operatora płatności.

§ 30

1. Usługodawca upoważniony jest do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
2. W terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu Usługodawca drogą elektroniczną poinformuje Usługobiorców/ Spółki o planowanej zmianie z przedstawieniem całej treści zmienianych zapisów – w terminie dalszych 14 dni Usługobiorca/ Spółka może odmówić akceptacji zmienionej treści co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i skutkuje usunięciem konta Usługobiorcy/ Spółki ze strony www.neweconomy.pl

§ 31

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego udostępnienia w serwisie Usługodawcy w zakładce „Regulamin”.